ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ต.ค. 61 ถึง 02 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
13 ก.ย. 61 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) กรุงเทพมหานคร
นักเรียนจำนวน  303  คน     
ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) กรุงเทพมหานคร
26 ส.ค. 59 โครงการกิจกรรมส่งเสริมศิลปาชีพ 84 พรรษามหาราชินี
convention hall ชั้น 6 อิมพีเรียลเวิลด์ นางวรรณพร ชลิศราพงศ์
25 ส.ค. 59 ผ้าป่าการศึกษาและทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่
โรงเรียนคลองใหม่ นายชาญณรงค์ สุกใส
18 ส.ค. 59 พิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่
หน้าโรงเรียนคลองใหม่ นายยุทธพงษ์ ทองศรีและนายธนรัตน์ บุญรุ่ง
16 ส.ค. 59 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายใน ของเขตพื้นที่การศึกษา
ห้องประชุมชายแก้ว โรงเรียนคลองใหม่ ฝ่ายวิชาการ
15 ส.ค. 59 ถึง 31 ส.ค. 59 กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนศรีพุทธ
โรงเรียนวัดด่านสำโรง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองฯ โรงเรียนวัดแพรกษา นายมานิตย์ นิลนนท์
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่ วันอาเซียน วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทย
ภายในบริเวณโดมโรงเรียนคลองใหม่ กลุ่มสาระวิทยาศาตร์ สังคมและภาษาไทย