ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนคลองใหม่
 

โรงเรียนคลองใหม่ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการก่อตั้งครั้งแรก  เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2480  โดยนายพาน  บุญอ่ำ  นายโต  คล้ายวัฒนะ นายสำรวย  สุกใส  และนายปาน  นางเพียร  คุ้มทรัพย์   เป็นผู้ริเริ่มขึ้น  นายเสถียร  (ใช่)  ฝืนจิตร  เป็นครูใหญ่คนแรก   ลักษณะของอาคารเรียน เป็นอาคารชั่วคราวแบบโรงนา  ขนาด 3 ห้องเรียน   ในที่ดินของนายปาน  นางเพียร  คุ้มทรัพย์  ซึ่งได้ยกที่ดินให้ประมาณ 2 ไร่  ต่อมาได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข  ขนาด 6 ห้องเรียน   เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ 2484  เกิดฟ้าผ่าที่โรงเรียนต้องซ่อมแซมมาก  ใช้สถานที่นี้เป็นที่เรียนประมาณ  15  ปีจึงได้ย้ายไปอยู่ในที่ดินแห่งใหม่    เพราะสถานที่เดิมน้ำท่วมและอาคารทรุดโทรมมาก  พ.ศ. 2495  ได้ย้ายที่เรียนไปอยู่ในที่ดินของนายสวัสดิ์  คล้ายวัฒนะ  ครูใหญ่ในขณะนั้น    (ที่ดินแปลงนี้  นายโต  นางเพียร  คล้ายวัฒนะ  บิดา มารดา ของนายสวัสดิ์  คล้ายวัฒนะ  เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน)  นายสวัสดิ์  คล้ายวัฒนะ  ได้มอบที่ดินให้เป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารเรียน  และเป็นสถานที่ให้การศึกษา  จำนวน 2 ไร่  ได้ปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข. ขนาด 6 ห้องเรียน  ต่อมาได้ต่อเติมอีก  2 ห้องเรียน  ปลูกสร้างบ้านพักครู 3 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง และส้วม 2 หลัง  ได้ใช้สถานที่นี้เป็นสถานศึกษาจนถึง วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2517

               วันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2527  ได้ย้ายสถานที่เรียนไปอยู่ในที่ดินแห่งใหม่  ซึ่งนายแผ้ว  นางเฉลียว  ขันดี  มอบที่ดินให้จำนวนเนื้อที่  4 ไร่  3 งาน  64 ตารางวา  โดยสร้างเป็นอาคารเรียนแบบชั่วคราว  หลังคามุงจาก ไม่มีฝา

วันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2529  ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/26  ตึก 1 ชั้น 5  ห้องเรียน  งบประมาณ  1,000,000 บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2530  ย้ายเข้าไปเรียนในอาคารหลังใหม่  วันที่  27  กุมภาพันธ์       พ.ศ. 2530 

วันที่  1  มีนาคม พ.ศ. 2530  สร้างส้วม  1 หลัง  ด้วยเงินบริจาค  จำนวน  13,000  บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)  จำนวน  4 ที่นั่ง

วันที่  2  กันยายน  พ.ศ. 2530  สร้างส้วมหลังที่  2  ด้วยเงินงบประมาณ  40,000  (สี่หมื่นบาทถ้วน)  แบบ สปช. 601/2526  จำนวน  4  ที่นั่ง

วันที่  3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2530  ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด  15  แอมป์  พร้อมปักเสาพาดสายจำนวน  9  ต้น  ด้วยเงินบริจาคจำนวน  16,520  (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

วันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2530  สร้างหอถังน้ำบาดาลพร้อมแท็งก์น้ำ  จำนวน  4 ลูก  เครื่องสูบน้ำและเดินระบบประปาในโรงเรียน  ด้วยเงินงบประมาณ  ส.ส.  โดย  ส.ส.สมัคร  ศิริจันทร์   จำนวนเงิน   115,000  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อวันที่  17  ตุลาคม  พ.ศ. 2532  ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง  5  ห้อง  ด้วยเงินงบประมาณ  300,000 บาท  (สามแสนบาทถ้วน)
เมื่อวันที่  5  กรกฏาคม  พ.ศ. 2547  สร้างรั้วคอนกรีตยาว  180  เมตร  ด้วยเงินบริจาคจำนวน  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)               
เมื่อวันที่  ตุลาคม  พ.ศ. 2548  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.603/29 ด้วยงบประมาณ 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)                 
เมื่อวันที่  ตุลาคม  พ.ศ. 2549  ได้รับงบประมาณผูกพัน ปี 2549  ค่าติดตั้งกระแสไฟฟ้าภายในอาคารเรียน  จำนวนเงิน 254,940 บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)             
เมื่อวันที่  ตุลาคม  พ.ศ. 2549  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28  4 ชั้น 18  ห้องเรียน  งบประมาณ 8,805,000 บาท (แปดล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณไม่พอได้ทอดผ้าป่าการศึกษาสมทบ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) จึงสำเร็จ                 
เมื่อวันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2551  ได้ทอดผ้าป่าการศึกษาได้งบประมาณถมบ่อน้ำ  จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

เมื่อวันที่  20  กันยายน  พ.ศ. 2552  ได้ทอดผ้าป่าการศึกษาได้งบประมาณเทคอนกรีต เป็นเงิน 422,469 บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)

เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2552  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.604/45 ราคา 242,000 บาท จาก ส.ส.ประเสริฐ  ชัยกิจเด่นนภาลัย

เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณแปรญัตติของ ส.ส.สรชา  วีรชาติพัฒนา โครงหลังคา เมทัลชีท จำนวน 1,700,000

เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 599,000 บาท

เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมหลังอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 และปูกระเบื้องระเบียงทางเดิน ชั้น 3 และ 4 อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 จำนวน 1,126,000 บาท

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ 205/28 จำนวน 2,144,000 บาท แต่งบประมาณไม่เพียงพอ ได้ทอดผ้าป่าการศึกษาสมทบ 730,000 บาท

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 เป็นอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จำนวน 3,959,000 บาท

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 สร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบชั้นดียว 3 ห้องเรียน จำนวน 1,229,430 บาท

ปัจจุบัน โรงเรียนคลองใหม่  ตั้งอยู่เลขที่  309  หมู่ที่  ตำบลแพรกษาใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีข้าราชการครูและบุคลากร  จำนวน  39  คน  โดยมี นายสราวุธ พิบูลย์สวัสดิ์ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา

สภาพเส้นทางคมนาคม  ระยะห่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประมาณ 10 กิโลเมตร  จากโรงเรียนมุ่งสู่เส้นทางถนนเทพารักษ์ (สำโรง) ขึ้นทางด่วนกาญจนาภิเษก พระราม 3 ลงทางด่วนเส้นทางสุขุมวิท-ปากน้ำ  เลี้ยวกลับรถเข้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1