ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายชาญณรงค์ สุกใส
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพนารัตน์ กุลกำพล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววราภรณ์ คำบุญเรือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราภรณ์ ประชุมญาติ
ครููอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางกมลพรรณ ขนานแข็ง
ครูผู้ช่วย

นายศศลักษณ์ ศรีสมพงษ์
ครูผู้ช่วย