ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายชาญณรงค์ สุกใส
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพนารัตน์ กุลกำพล
ครูผู้ช่วย

นางสาววราภรณ์ คำบุญเรือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราภรณ์ ประชุมญาติ
ครููอัตราจ้าง

นางกมลพรรณ ขนานแข็ง
ครูผู้ช่วย

นายศศลักษณ์ ศรีสมพงษ์
ครูผู้ช่วย