ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศิริกัญญา พิงฟองสมุทร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวรรณพร ชลิศราพงศ์
ครูชำนาญการ

นางสาวรถชรินทร์ กองเพชร
ครู คศ.2

นางสมจิตรา พาซู
ครู คศ.1

นางสาวดลพร ปัญญารัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุพิน พุ่มสีนิล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2